Skip to content

Afk2602 Assignment 1

 

2 In hierdie studiebrief:

1. KOMMENTAAR OP WERKOPDRAG 01 2. KOMMENTAAR OP WERKOPDRAG 02 3. VERDERE HULP 4. EKSAMENTOELIGTING

Lees asseblief studiebrief

 AFK2602/101/3/2015

 weer deeglik deur. Gee veral aandag aan:

die werkopdragte;

toelating tot die eksamen;

die semesterpunt;

die eksamen en die hereksamen.

LET WEL: Dit is uiters belangrik dat jy AL jou werkopdragte inlewer, omdat dit ‘n direkte uitwerking op jou jaarpunt het. Let weer op die krediete wat jy vir eksamentoelating deur die inlewering van jou werkopdragte kan verdien, asook die persentasies wat jy vir jou semestersyfer by elke werkopdrag kan behaal. Werkopdragnommer Studiemateriaal wat gedek word in opdrag Sluitingsdatum Bydrae tot  jaarpunt 1 Unieke nommer: 592073 (Semester 1)

Meerkeusevrae oor inhoud van hele gids.

02 Maart 2015 (Semester 1) 5% 2 Unieke nommer: 592119 (Semester 1) LET WEL:

Beantwoord enige VIER (4) vrae. Vraag 1: Afd. A: Fonetiek (25) Vraag 2: Afd. B: Morfologie (25) Vraag 3: Afd. C: Sintaksis (25) Vraag 4: Afd. D: Semantiek (25) Vraag 5: Afd. E: Skryfvaardighede (25) Vraag 6: Afd. Lees, begryp en skryf-toepassing van afdelings A tot E (25)

30 Maart 2015 (Semester 1) 20%

Estie Beytell

Studente nr 53143752

Werksopdrag 2 AFK 2601

Eerste semester

Deel 1 en Deel 3

Inhoudsopgawe


Deel 1

Vraag 1
Vraag 2
Vraag 4
Vraag 5

Deel 3

Vraag 1
Vraag 2
Vraag 3
Vraag 4


Deel 1

Vraag 1

Gee telkens `n kort beskrywing van die onderstaande terme

  a) Genre:   Dit is `n Franse woord wat afkomstig is uit Latyn , “genus”   Dit verwys na die historiese ordening van literere soorte.   Daar bestaan 3 soorte genres naamlik   drama, leriek, prosa.   Al 3 genres is uniek van mekaar aan die hand van hoe dit geskryf word,   asook wat die konteks behels.
  b) Kanon:   Dit is wat oor die algemeen aanvaar word as `n groep werke wat as goed beoordeel word.(studiegids bl 8).
  c) Pejoratiewe uitdrukking;   Dit word beskou as `n uitdrukking wat neerhalend is, of wat moontlik aanstoot kan gee (studiegids bl 31).
  d) Fin-de-siecle:   Word beskou as die kulturele tendens van verval en lewensmoegheid, en die verheerliking van die kun swat in Europa aan die einde van die negentiende eeu botoon gevoer het.(Studiegids bl 36).


Vraag 2

Noem kortliks 3 kenmerke wat Grove aan die reisverhaal toeken.

Daar is verskillende vorme van reisverhale : `n reisjoernaal, dagboek, briewereeks, die roman, die essayreeks of `n verhalende gedig. Daar is `n unikieheid aan die verhaal.
Mense se ervarings en avonture word uitgebeeld.
Daar moet `n doel wees, is die skryfwerk opvoedkunig or onnerig. Die feite moet korrek weergegee word.
Die reisverhaal het altyd `n register en `n reisoord. Daar is `n sekere volgorde.   Taal is ook belangrik in die uiteensetting

Vraag 2.2

  1) `n Reisverhaal is uniek.   Die verteller beskryf haar eie en ander mense se reiservarings. Mense se ervarings verskil asook   hulle persoonlike belewinis. Dit gee jou dus `n smakie van die skrywer se ervarings....

Show More